Skip to main content

Tjenester

Vi utfører komplette Regnskapstjenester for deg og din bedrift, som bokføring, avstemming, fakturering og lønn for å få riktig moms og riktig skatt.

Årsoppgjøret er den travleste tiden, da skal regnskapet for hele året syes sammen til riktige ligningsoppgaver og et komplett årsregnskap som sendes til Brønnøysundregistrene.

Hele tiden er vi opptatt av å kunne gi deg god og kyndig veiledning i det du driver med. Vi sier fra når vi synes du kanskje burde gjøre ting annerledes, eller det er ting du bør tenkte over i forhold til driften din.

Vi er flere som er erfarne rådgivere ved start av virksomhet og stiftelse av selskap.

 

Regnskapstjenester

Hvorfor kan det lønne seg å sette bort regnskapet til profesjonelle.

Vi har et komplekst regelverk innen skatt og merverdiavgift for næringsdrivende i Norge. Det er ikke enkelt å ha kunnskap om disse fagområdene når du kanskje egentlig er best på noe annet. Setter du bort regnskapet til en profesjonell part, kan du være trygg på at det blir gjort riktig og til rett tid og du kan bruke tiden på å gjøre det du er god til.

Bokføring

Hva er bokføringsplikt?
Alle næringsdrivende som omsetter over 50.000 har bokføringsplikt. Det innebærer plikt til å føre regnskap etter reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften. Plikten omfatter løpende bokføring, dokumentasjon, spesifikasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger.
Kravet om å føre et regnskap er satt for at du skal kunne levere og dokumentere de oppgavene myndighetene trenger, blant annet til skatte- og avgiftsbehandling.

Det er strenge krav til dokumentasjon av bokførte opplysninger.

Avstemminger
Ved utarbeidelse av årsregnskapet og ligningsoppgaver skal det foreligge dokumentasjon på alle balanseposter (Eiendeler og gjeld).

Kunde- og leverandørspesifikasjoner (reskontro) avstemmes mot kontospesifikasjon (hovedbok).
Bedriften bør be om kontoutdrag for den aktuelle perioden fra sine største kunder og leverandører. Eventuelle uoverensstemmelser må rettes opp, og det vil sikre at salg/varekjøp er registrert med rette beløp.

 • Saldo bank i regnskapet skal stemme overens med saldo bank i henhold til kontoutskrift fra banken. Dette innebærer at kontoutskrifter er oppbevaringspliktig regnskapsmateriell.
 • Kasse
 • Offentlige avgifter som for eksempel:
  • Arbeidsgiveravgift
  • Merverdiavgift

I forhold til spesifikasjon av merverdiavgift sier bokføringsforskriften at grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift skal være fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Denne skal vise beløp pr. konto og totalt. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon.

Ved årsskiftet skal alle poster av betydning i balansen dokumenteres og avstemmes. Denne dokumentasjonen er en del av regnskapsmaterialet, og skal oppbevares etter det til enhver tid gjeldende regelverk om oppbevaring av regnskapsmateriale.

Rådgivning
Vi kan veilede deg på de fleste fagområder knyttet til regnskap, skatt, bokføring og tilknyttede fagområder:

 • Skattespørsmål (for bedrift eller person)
 • Avgiftsspørsmål (MVA)
 • Organisasjonelle og praktiske spørsmål ved oppstart og avvikling av bedrift
 • Bokføring og regnskap
 • Lønn (arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk)
 • NAV-søknader/henvendelser
 • Søknader Innovasjon Norge
 • Pensjonsveiledning

<< Tilbake