Skip to main content

Eiendomsskatt på Landbruk?

Innbyggere i Ås kommune har nå i juli fått brev fra kommunen om taksering av bolighus på gårdsbruk. Ås kommune har ikke vedtatt å innføre eiendomsskatt, men de takserer nå boliger på gårdsbruk og fritidseiendommer for å tilrettelegge for det fra 2017.

Ikke eiendomsskatt på landbruk.
I 2007 ble det innført et obligatorisk skattefritak for eiendomsskatt for alle eiendom som blir drevet som jordbruk og skogbruk. Det betyr at kommunen ikke kan utskrive eiendomsskatt på jorda, skogen eller driftsbygg som brukes til jord og skog. Leier du ut driftsbygg til annen næring, så kan kommunen ilegge deg eiendomsskatt på driftsbygg.

Selve taksten av våningshus, kårbolig og andre bolighus på gården vil nok foregå litt skjønnsmessig. Det som er viktig å vite når dere får taksten, er at i takseringen så skal det legges vekt på at husene ligger på en konsesjonsbelagt eiendom og ikke kan fradeles og selges på det åpne marked.

Konsesjon betyr også at prisen på hele eiendommen fortsatt er underlagt prisregulering. Det er ikke fri prisdannelse på hele eiendommen og verdien på bolighus på gårdsbruk vil derfor ikke være like høy som pris på en tilsvarende villa. I og med det er delingsforbud så vil heller ikke boligen kunne selges isolert – man må selge hele eiendommen.

Hva er normal ligningsverdi?
Som et eksempel så vil en villa i Ås – spredt bebyggelse, bygd rundt 1900 med bo areal på 300 kvm ha en ligningsverdi/eiendomsskattegrunnlag på ca 1.400.000. Hadde dette vært en bolig på et gårdsbruk, skulle eiendomsskattegrunnlaget være vesentlig lavere.

Det blir spennende å se hvor takstmennene legger listen. Når dere får taksten, er det viktig å sjekke bakgrunnstallene, at de har riktig byggeår, er arealet riktig og om de har tatt tilstrekkelig hensyn til odel, konsesjon og delingsforbud som prisdempende effekt slik det er beskrevet i Ot. prp. Nr 77. Det er lov å klage på verdien!

Ås kommune har ikke vedtatt eiendomsskatten formelt enda, og da har de heller ikke tatt hensyn til eventuelle bunnfradrag. Om det blir vedtatt eiendomsskatt, så blir den 2 promille første året og kan så bare økes med 2 promille i året og kan maksimalt utgjøre 7 promille.