Skip to main content

Kapitalskog, næringsskog og tømmerkonto

Fra 2017 er reglene for skattlegging av skog endret. Tideligere snakket vi om gjennomsnittsligning, så heter det tømmerkonto. Gjennomsnittsligning var en utgjevning av inntekter fordelt på 5 år og særregler ved oppstart og avslutning. Nå er det fortsatt utgjevning, men bare for direkte inntekter og kostnader knyttet til drift av skog.

Tømmerkonto har ingen spesielle regler for oppstart og avslutning. Det er ikke mulig å tilpasse seg regelverket slik at noe av inntekten blir skattefri. Men man får fortsatt skattekreditt. Minimum 20 prosent av netto overskudd etter en skogsdrift skal skattlegges hvert år.

Det er fullt mulig å ta alt til inntekt i ett år, eller en kan utsette å betale skatt lengst mulig og ta bare 20 prosent hvert år - eller et sted midt i mellom. Vi har med denne nye ordningen fått et veldig fleksibelt system som er bra for skattyter. Er det et år du har hatt store utgifter i jordbruket til f.eks vedlikehold eller grøfting og dette kanskje er finansiert med huggst. Så kan det være gunstig å ta hele skoginntekten til inntekt det ene året for å sikre pensjonspoeng og gjevn inntekt. For andre kan det være gunstig å utsette beskatningen lengst mulig.

SKILLE MELLOM KAPITALSKOG OG NÆRINGSSKOG - ikke momspliktig med kapitalskog.
Hvis du ikke driver jorda selv og forpakter bort, og har tilvekst i skogen din under 100 m3, er skogen din ikke næring og blir kun beskattet med 23 % nå fra 2018. Fra 2018 er du heller ikke momspliktig for denne skogen og vi skal da melde deg ut av merverdiavgiftsmantallet.

Når du er kapitalskogeier og du avvirker tømmer i skogen din, skal du ikke betale tilbake det momsen du får på tømmeroppgjøret. Momspengene beholder du selv, og du får ikke fradrag for momsen på ting du kjøper.