Skip to main content

Hvorfor trenger du en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt du gir noen nære du stoler på til å representere deg når du ikke lengre er i stand til å gjøre det selv.

Ny vergemålslov trådte i kraft fra 1.juli 2013. Det er nå mulighet til å opprette en fremtidsfullmakt. Dette er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiver etter at vedkommende på grunn av sinnslidelse, (demens) eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som fullmakten omfatter.

Hvis du skulle bli dement, så gir en fremtidsfullmakt deg muligheten til å gi barna eller andre du ønsker, rett til å forvalte midlene dine. Det er ingen blanco-fullmakt til å disponere over alle eiendeler. I fremtidsfullmakten skal det klart avklares hva fullmektig kan gjøre og handlingsrom må være spesifisert.

Et eksempel kan være at når en blir dement og ikke lengre kan fortsette å bo for seg selv, så får fullmektig anledning til å ta over/selge den dementes bolig og fordele midlene slik fullmakten bestemmer.
Plansjer Fremtidsfullmakt